Казакша психология тест

Казакша психология тест

У нас вы можете скачать «Казакша психология тест» в fb2, txt, pdf, epub, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Скачать

Год: 2016
Описание: Б здег лер Батыс елдер ндег рухани жарамсыз о ыс а санал ан еск тесттер н аударумен, к ш румен ана айналысады. Мысалы, аза ш н, арабты "рух" с з аза ты з с з сия ты ылады емес пе. Осы сия ты кемш л ктер, д л рек айт анда "былы тар" б зде толып жатыр. Психологияны зерттеу объект — осы к нн ткен асырлардан бер келе жат ан дау мен тал ылауды та ырыбы. Психология оны о ы ан адамдарды ал ан жа ына арай б рнеше м селелермен кес п т лген. Батыс елдер "А ылшын руханияты", "Француз руханияты", "Грек руханияты" дегендей ет п здер н лтты руханиятын зерттеуге ден ой ан. Осы кезе ш нде психология бас а ылымдармен, с ресе, философиямен оса таса дамып келед. Я ни батыста ы "руханият жайлы ылым" деген а ыл а онымды, пайдалы ылым бола алады.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *